Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisering

Entreprenørskabsskolen er forankret i Ikast-Brande Kommune med et samarbejdsforum, en ledergruppe og en tovholdergruppe. Dette har som formål at understøtte et fokus og en forankring af arbejdet fra det politiske niveau helt ud i læringsrummet.

 Samarbejdsforum består af:

 • Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget
 • Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget
 • En repræsentant fra Erhvervskontaktudvalget
 • En repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget
 • Skolechefen
 • Repræsentanter fra erhvervslivet
 • Rektor fra Ikast-Brande Gymnasium
 • En lærerrepræsentant
 • En skoleleder
 • En pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget er formand for Samarbejdsforum. Der kan indkaldes gæster ad hoc til møder i Samarbejdsforum. 

Samarbejdsforum mødes som udgangspunkt to gange årligt. Samarbejdsforum kan mødes ekstraordinært, hvis det findes nødvendigt. Samarbejdsforummets formål er, at

 • være ambassadører for Entreprenørskabsskolen
 • være "døråbnere" til samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete entreprenante forløb
 • have konkrete opgaver i forbindelse med kommunale entreprenante projekter
 • fungere som et videndelingsorgan
 • sikre at der sker et tværgående samarbejde mellem interessenterne inden for Entreprenørskabsskolen

Kommunal Koordinator

Pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen er Kommunal Koordinator. Koordinatorens ansvar er, at

 • Bistå i udarbejdelsen af dagsordner til styregruppemøder
 • Udarbejde dagsordner til ledernetværksmøder
 • Være ansvarlig for møder i tovholdergruppen
 • Sikre kommunikationslinjer mellem interessenter
 • Sikre pædagogisk udvikling
 • Synliggøre Entreprenørskabssskolen i Ikast-Brande Kommune
 • Være redaktør på Innovabladet

Ledernetværk

Ledernetværket består af en ledelsesrepræsentant og en tovholder fra hver af folkeskolerne. Den kommunale koordinator leder netværket. Formålet med ledernetværket er, at

 • Ledere drøfter ledelse af Entreprenørskabsskolen
 • Der udvikles konkrete entreprenante tiltag for skolerne i samarbejde med tovholderen
 • Ledere udvikler ledelseskompetencer, der understøtter læring og ledelse af entreprenante lærere og pædagoger
 • Ledere skaber sig fælles billeder og forståelse af begreberne innovation, kreativitet og iværksætteri
 • Ledere drøfter hvilke organisationsforandringer, der kan støtte implementeringen af entreprenørskab på skolerne
 • herunder en kobling til erhvervs-, kultur- og foreningslivet samt ungdomsuddannelserne 

Ledernetværket mødes tre gange i skoleåret.

Tovholdergruppe

Tovholdergruppen består af en - to medarbejdere pr. skole. Tovholderne er forankret i PdULS-teamet (Pædagogisk didaktisk Udvikling i LæringsSamarbejde) på de enkelte skoler. Tovholdergruppens ansvar er, at

 • sikre projektets progression og pædagogiske fremdrift i samarbejde med den kommunale koordinator
 • sikre at der udvikles konkrete entreprenante tiltag for skolerne herunder et kommunalt årshjul
 • samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere vedligeholdes
 • sikre en fremdrift i projektet kommunalt herunder projektets vision/mission og mål, således det hænger sammen med FællesSkolen
 • skabe synergi i projektet gennem erfaringsudveksling
 • udvikling og implementering af entreprenørskab på de enkelte skoler
 • deltage i ledernetværk - 3 møder årligt
 • formidle den gode historie om entreprenørskab til bl.a. Innovabladet
 • samt udvikle, planlægge og gennemføre InnovaPrisen

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26