Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungdomsuddannelser

Hvorfor tale om innovation på ungdomsuddannelserne?

I en verden der bliver mindre og mindre, er det ikke længere nok at være omstillingsparat - for fremtiden er konstant under forandring - hvad der var brugbare kompetencer/viden i går kan hurtigt blive forældet. Udfordringen ligger derfor i at være i en konstant fortløbende bevægelse. Med de ændrede behov i samfundet, må uddannelsessystemet også følge med. Som følge heraf er ungdomsuddannelserne ligeledes under forandring, og innovationstænkningen fik for alvor en plads i år 2005, hvor der i den fælleslydende formålsparagraf står: Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans (UVM, 2007 maj: kap1§2, stk. 4). Denne tænkning giver nogle nye udfordringer, og som uddannelsesinstitution bliver det derfor relevant at tage stilling til, hvordan innovationsbegrebet skal forstås, hvordan skal undervisningen tilrettelægges, hvad er hensigten med innovationsundervisningen osv.

Forståelse af innovationsbegrebet

På ungdomsuddannelserne i Ikast-Brande Kommune forstås innovationsbegrebet på følgende måde: Innovation betegner det at nytænke og forbedre (altså ikke blot forandre) en eksisterende praksis i verden på en etisk forsvarlig måde sammen med aktører berørt af og agerende i denne praksis på baggrund af relevant viden (Paulsen, 2012 s. 57).

Innovation indeholder følgende implikationer:

  • Innovation forudsætter "hele tiden" utilfredshed med eksisterende verden + imagination af ny og bedre verden.
  • Vurdering af potentiel forbedring forudsætter en værdimålestok.
  • Vurdering af "nyhedsværdi" forudsætter viden om den gamle verden og dens tænkemåder.

For at vurdere om noget er innovativt kræves: (oplæg ved Michael Paulsen)

  1. At man kan vurdere om dette noget er nytænkende - hvilket kræver viden om 'den gamle verden' og dens tænkemåder.
  2. At man kan vurdere om dette noget er en forbedring - hvilket kræver værdimålestokke + måleevner.
  3. Dertil bør man - for at begrunde relevans - kunne argumentere for, at den pågældende del af verden trænger til nytænkende forbedringer - hvilket kræver indblik i "verdens aktuelle problemer og tænkning".

Tre Innovationsopfattelser

Innovationsundervisningen på ungdomsuddannelserne tager udgangspunkt i Michael Paulsens tre innovationsopfattelser - teknokapitalistisk innovationsforståelse, frigørende innovationsforståelse og faglig innovationsforståelse, som alle har fokus på at udvikle eleverne innovative evner. De tre forskellige tilgange vil dog have hver sin vægtning alt efter om det er tale om STX, HF, HHX eller HG.

Tabel 1: Innovationsforståelser (Paulsen, 2012)

 

Teknokapitalistisk innovationsforståelse

Frigørende innovationsforståelse

Faglig innovationsforståelse

Hvad skal innovation i skolen gå ud på?

Markedsinnovation 

At lære at finde noget nyt, der skal sælges og udbredes eller øge nogens position på et marked, som er bedre, end hvad andre kan finde på

Emancipatorisk innovation                

At lære at tænke anderledes og ukonventionelt i relation til almene domæner som miljø, demokrati, fredsbevaring, integration, social ulighed og fattigdom

Forskningsinnovation

At lære at tænke nyt og kreativt i forhold til faglige problemstillinger, for at kunne stille og besvare spørgsmål, der overskrider den eksisterende verden

Hvorfor arbejde med innovation?

Erhvervsforberedelse

Der er brug for mennesker, der kan konkurrere på et globalt marked, der fordrer konstant nytænkning

Almen dannelse      

Der er brug for mennesker, der i fællesskab kan skabe en anderledes og bedre verden ud fra almene hensyn

Studieforberedende 

Der er brug for mennesker, der tilegner sig dynamiske fagforståelser og dermed kan tænke fagligt nyt og anderledes

Hvordan skal man arbejde med innovation?

Målorienteret

Eleverne skal på baggrund af opdrag hitte på nye ideer, produkter og midler til at opfylde eksterne mål og værdier

Problemorienteret 

Eleverne skal i dialog med berørte parter arbejde med domæneforbedringer ifht. epokale nøgleproblemer, der kalder på nytænkning

Faglig orienteret 

Eleverne skal arbejde med faglige temaer, hvor der ikke gives absolutte svar og metoder, men fordres faglig nytænkning

 

Den teknokapitalistiske innovationsforståelse

På de gymnasiale uddannelser bliver den teknokapitalistiske innovationsforståelse anvendt i forbindelse med Young Enterprise - Company programme. Forløbet Company Programme har fokus på at undervise eleverne i og om entreprenørskab og innovation. Dvs. at eleverne gennem forløbet stifter bekendtskab med innovationsteori, innovationshistorie samt elementer indenfor udvikling af en forretningsplan. Eleverne arbejder igennem forløbet med at opstarte deres egen virksomhed, hvor de kommer igennem alle elementer fra idégenerering til produktudvikling samt afsætningsmuligheder. Eleverne bliver dermed trænet i at omsætte inventioner til kommercielle produkter, processer eller servicer, som kan nå det kommercielle marked.

Den frigørende innovationsforståelse

Hvor eleverne i den teknokapitalistiske innovationsforståelse bliver trænet i og gennem innovation, har den frigørende innovationsforståelse til formål at udvikle elevernes enterprising behaviour via undervisning i og gennem innovation og entreprenørskab. Denne tilgang tager udgangspunkt i, at eleverne igennem de forskellige fag skal arbejde med tidens epokale nøgleproblemer fx miljøproblemer, befolkningseksplosion, krig og fred og samfundsproduceret ulighed. På den baggrund skal eleverne udvikle kompetencer, således at eleverne i fremtiden kan være problemløsende og udvikle offentlige og civile forbedringer på lokalt, nationalt og globalt plan. Projektet Bølger i Hverdagen (et kommunalt projekt) arbejdede med den frigørende innovationsforståelse, hvor eleverne gennem eksterne samarbejdspartnere blev stillet overfor fremtidige udfordringer.

Den faglige innovationsforståelse

Hvor den frigørende innovationsforståelse har et alment globalt sigte, fokuserer den faglige innovationsforståelse på at være studieforberedende i fagene. Dvs. at innovationsarbejdet foregår i de forskellige fag fx matematik, dansk, samfundsfag osv., hvor der er fokus på, at eleverne skal trænes i at tænke nyt og kreativt i forhold til at løse fagfaglige problemstillinger. I denne innovationsforståelse ses viden ikke som en fast størrelse, men som en størrelse, der er under forandring. Denne innovationsforståelse sigter på at udvikle faglige stærke elever, som kan indgå i faglige diskussioner på de videregående uddannelser.

Med udgangspunktet i de tre ovenstående tilgange sigter de gymnasiale ungdomsuddannelser i IkastBrande Kommune på at udvikle eleverne i forhold til tre typer af innovatorer (Paulsen, 2012: 60)

  1. Den alment refleksive innovator
  2. Den specifikt refleksive innovator
  3. Den instrumentelle innovator

Herningsholm Erhvervsskole

På erhvervsuddannelserne på Herningsholm Erhvervsskole er fagligheden omdrejningspunktet. De tekniske og merkantile erhvervsuddannelser danner rammer for læring, som har værdi for den enkelte elev såvel som for erhvervslivet og det omgivende samfund. Det er centralt, at eleverne blandt mange kompetencer tilegner sig innovative, entreprenørielle og interkulturelle kompetencer, som gør dem i stand til at bidrage til produkt- og serviceudvikling og gør dem i stand til at etablere egen virksomhed. I de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser på Herningsholm Erhvervsskole er der et tæt samspil mellem teori og praksis, og eleverne rustes gennem uddannelsesforløbet til at bringe deres teoretiske viden og praktiske erfaring i spil i forhold til at løse faglige problemstillinger og udfordre traditionelle løsninger. Dette sker på forskellig vis gennem undervisningsforløb i de enkelte uddannelser, på tværs af uddannelser og i samarbejde med eksterne parter, hvor undervisning i innovation, iværksætteri og internationalisering er integreret.

Entreprenørskabsskolen

Ikast-Brande Kommunale Skolevæsen

Tlf: 99 60 54 26